Học viết Email

Tổng quan học phần


Học phần bao gồm các mẫu email và bài tập đi kèm để có thể nhớ từ vựng và các cụm từ, cú pháp thông dụng trong viết email. Với việc học và có sẵn các mẫu email theo hơn 60 chủ đề chia làm 5 cấp độ từ đơn giản đến phức tạp, học viên có thể mở lại bài giảng và sao chép chỉnh sửa mỗi khi phải viết email theo chủ đề tương ứng mà không phải mất công nghĩ ý và cách diễn đạt ý sao cho chuyên nghiệp.
abc