Cambridge IELTS 01

Why some women cross the finish line ahead of men

Women who apply for jobs in middle or senior management have a higher success rate than men, according to an employment survey. But of course far fewer of them apply for these positions. The study, by recruitment consultants NB Selection, shows that while one in six men who appear on interview shortlists get jobs, the figure rises to one in four for women.
Sep 21,2017
.

Tại sao một số phụ nữ thường về đích trước nam giớiThe course is tougher but women are staying the distance, reports Andrew Crisp.
Đường đi ngày càng khó trong khi đó đàn bà lấp ló đằng xa, theo Andrew Crisp.

A

Women who apply for jobs in middle or senior management have a higher success rate than men, according to an employment survey.
Phụ nữ nộp đơn xin việc vào quản lý cấp trung hoặc cao cấp có tỷ lệ thành công cao hơn so với nam giới, theo một cuộc khảo sát việc làm.

But of course far fewer of them apply for these positions.
Nhưng tất nhiên rất ít trong số họ ứng tuyển cho những vị trí này.

The study, by recruitment consultants NB Selection, shows that while one in six men who appear on interview shortlists get jobs, the figure rises to one in four for women.
Nghiên cứu này, do nhà tư vấn tuyển dụng NB Selection thực hiện, cho thấy rằng trong khi cứ một trên sáu nam giới xuất hiện trong danh sách ứng viên được sàng lọc tham gia phỏng vấn có được công ăn việc làm, thì đối với phụ nữ con số này tăng lên đến một trên bốn người.

B

The study concentrated on applications for management positions in the $45,000 to $110,000 salary range and found that women are more successful than men in both the private and public sectors.
Nghiên cứu tập trung vào các ứng tuyển cho các vị trí quản lý trong phạm vi lương từ $ 45,000 đến $ 110,000 và phát hiện ra rằng phụ nữ có nhiều thành công hơn nam giới trong cả khu vực tư nhân và công cộng.

Dr Elisabeth Marx from London-based NB Selection described the findings as encouraging for women, in that they send a positive message to them to apply for interesting management positions.
Tiến sĩ Elisabeth Marx từ NB Selection có trụ sở tại London đã mô tả những phát hiện trên như là một sự khuyến khích đối với phụ nữ, trong đó họ gửi một thông điệp tích cực đến phụ nữ ứng tuyển vào các vị trí quản lý hấp dẫn.

But she added, “We should not lose sight of the fact that significantly fewer women apply for senior positions in comparison with men".
Nhưng bà bổ sung thêm, "Chúng ta không nên quên thực tế là có một số ít đáng kể phụ nữ ứng tuyển cho các vị trí cấp cao hơn so với nam giới".

Reasons for higher success rates among women are difficult to isolate.
Lý do cho tỷ lệ thành công cao hơn ở phụ nữ là rất khó phân biệt.

C

One explanation suggested is that if a woman candidate manages to get on a shortlist, then she has probably already proved herself to be an exceptional candidate.
Một cách giải thích được đề nghị đưa ra là nếu một nữ ứng viên đạt được thành công khi có tên trên danh sách được chọn, sau đó thì cô ấy sẽ cố gắng chứng tỏ bản thân mình là một ứng viên đặc biệt.

Dr Marx said that when women apply for positions they tend to be better qualified than their male counterparts but are more selective and conservative in their job search.
Tiến sĩ Marx nói rằng khi phụ nữ ứng tuyển vào các vị trí, xu hướng thường là chất lượng của nữ ứng viên tốt hơn hơn so với đồng nghiệp nam nhưng nữ ứng viên lại chọn lọc hơn và thận trọng trong việc tìm kiếm công việc của mình.

Women tend to research thoroughly before applying for positions or attending interviews.
Phụ nữ có xu hướng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ứng tuyển cho các vị trí hoặc tham dự phỏng vấn.

Men, on the other hand, seem to rely on their ability to sell themselves and to convince employers that any shortcomings they have will not prevent them from doing a good job.
Mặt khác đàn ông dường như hay dựa vào khả năng của mình để tỏ ra là người thích hợp với công việc và để thuyết phục nhà tuyển dụng rằng bất kỳ thiếu sót nào của họ cũng sẽ không thể ngăn cản họ làm tốt công việc. 

D

Managerial and executive progress made by women is confirmed by the annual survey of boards of directors carried out by Korn/Ferry/Carre/ Orban International.
Cuộc khảo sát thường niên của Hội đồng quản trị về tiến độ quản lý và điều hành thực hiện bởi phụ nữ được xác nhận do Korn / Ferry / Carre / Orban quốc tế thực hiện.

This year the survey shows a doubling of the number of women serving as non-executive directors compared with the previous year.
Năm nay, cuộc khảo sát cho thấy số lượng phụ nữ giữ vai trò giám đốc không điều hành 
tăng gấp đôi so với năm trước.

However, progress remains painfully slow and there were still only 18 posts filled by women out of a total of 354 nonexecutive positions surveyed.
Tuy nhiên, tiến độ vẫn rất chậm và vẫn chỉ có 18 vị trí được lấp đầy bởi phụ nữ trong tổng số 354 vị trí không điều hành được khảo sát.

Hilary Sears, a partner with Korn/Ferry, said, “Women have raised the level of grades we are employed in but we have still not broken through barriers to the top.
Hilary Sears, một đối tác với Korn / Ferry, nói: "Phụ nữ đã nâng được địa vị trong các việc làm mà chúng tôi ứng tuyển nhưng chúng tôi vẫn chưa thể vượt qua được các rào cản để lên đến vị trí hàng đầu”.

E

”In Europe a recent feature of corporate life in the recession has been the delayering of management structures.
"Tại châu Âu, sự chậm trễ trong cơ cấu quản lý là một nét đặc biệt gần đây của đời sống doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái kinh tế”.

Sears said that this has halted progress for women in as much as de-layering has taken place either where women are working or in layers they aspire to.
Sears nói rằng chính điều này đã ngăn chặn sự tiến bộ của phụ nữ cũng như trì hoãn họ trong các công việc họ đang làm hoặc mong muốn làm.

Sears also noted a positive trend from the recession, which has been the growing number of women who have started up on their own.
Sears cũng lưu ý có một xu hướng tích cực đang hình thành từ cuộc suy thoái kinh tế đó là ngày càng có nhiều phụ nữ đã bắt đầu khởi nghiệp.

F

In business as a whole, there are a number of factors encouraging the prospect of greater equality in the workforce.
Trong kinh doanh nói chung, có một số yếu tố khuyến khích triển vọng bình đẳng hơn trong lực lượng lao động.

Demographic trends suggest that the number of women going into employment is steadily increasing.
Xu hướng nhân khẩu học cho thấy số lượng phụ nữ đi làm liên tục tăng lên.

In addition a far greater number of women are now passing through higher education, making them better qualified to move into management positions.
Bên cạnh đó một số lượng phụ nữ lớn hơn nhiều được trải qua giáo dục đại học khiến cho họ có trình độ tốt hơn để chuyển vào các vị trí quản lý.

G

Organisations such as the European Women’s Management Development Network provide a range of opportunities for women to enhance their skills and contacts.
Các tổ chức như là Mạng lưới phát triển quản lý phụ nữ châu Âu cung cấp một loạt các cơ hội để phụ nữ nâng cao kỹ năng và mở rộng quan hệ.

Through a series of both pan-European and national workshops and conferences the barriers to women in employment are being broken down.
Thông qua một loạt các hội thảo và hội nghị ở cấp độ châu lục (châu Âu) và quốc gia, các rào cản đối với phụ nữ đang làm việc đang được gỡ bỏ.

However, Ariane Berthoin Antal, director of the International Institute for Organisational Change of Archamps in France, said that there is only anecdotal evidence of changes in recruitment patterns.
Tuy nhiên, Bà Ariane Berthoin Antal, Giám đốc Viện quốc tế về thay đổi tổ chức của Archamps ở Pháp, nói rằng có bằng chứng mang tính giai thoại về những thay đổi trong mô hình tuyển dụng.

And she said, “It’s still so hard for women to even get on to shortlists -there are so many hurdles and barriers".
Và bà nói, "Vẫn còn rất nhiều khó khăn để phụ nữ được vào danh sách các ứng viên đã được sàng lọc vì có rất nhiều chướng ngại và các rào cản".

Antal agreed that there have been some positive signs but said “Until there is a belief among employers, until they value the difference, nothing will change.
Antal đồng ý rằng đã có một số dấu hiệu tích cực nhưng cho biết "Sẽ không có bất kỳ thay đổi nào cho đến khi có được niềm tin giữa các nhà tuyển dụng và khi họ đánh giá cao được sự khác biệt”.
 
 
 
VIE
View Question


abc