Cambridge IELTS 16

The White Horse of Uffington

The cutting of huge figures or ‘geoglyphs’ into the earth of English hillsides has taken place for more than 3,000 years. There are 56 hill figures scattered around England, with the vast majority on the chalk downlands of the country’s southern counties.


Jul 11,2022
.

The cutting of huge figures or ‘geoglyphs’ into the earth of English hillsides has taken place for more than 3,000 years.

Việc cắt các hình vẽ khổng lồ hay còn gọi là “geoglyphs” vào bề mặt của các sườn đồi ở Anh đã diễn ra trong hơn 3000 năm.

 

There are 56 hill figures scattered around England, with the vast majority on the chalk downlands of the country’s southern counties.

Có 56 ngọn đồi nằm rải rác trên khắp nước Anh, với phần lớn trên các vùng đất màu phấn ở các vùng phía nam của đất nước.

 

The figures include giants, horses, crosses and regimental badges.

Các hình vẽ này bao gồm người khổng lồ, ngựa, thánh giá và huy hiệu trung đoàn.

 

Although the majority of these geoglyphs date within the last 300 years or so, there are one or two that are much older.

Mặc dù phần lớn các chữ khắc này có niên đại trong vòng 300 năm trở lại đây, vẫn có một hoặc hai chữ lâu đời hơn nhiều.

 

The most famous of these figures is perhaps also the most mysterious - the Uffington White Horse in Oxfordshire.

Những hình vẽ nổi tiếng nhất trong số này có lẽ cũng là những hình vẽ bí ẩn nhất – Bạch mã của Uffington ở Oxfordshire.

 

The White Horse has recently been re-dated and shown to be even older than its previously assigned ancient pre-Roman Iron Age date.

Bạch mã mới được định lại niên đại và kết quả cho thấy rằng nó thậm chí còn lâu đời hơn cả thời kì đồ sắt tiền La Mã cổ đại đã được ấn định trước đó.

 

More controversial is the date of the enigmatic Long Man of Wilmington in Sussex.

Nhiều tranh luận về niên đại của bức vẽ bí ẩn Long Man ở Wilmington, Sussex.

 

While many historians are convinced the figure is prehistoric, others believe that it was the work of an artistic monk from a nearby priory and was created between the 11th and 15th centuries.

Trong khi nhiều nhà sử học cho rằng bức vẽ này có từ thời tiền sử, những người khác tin rằng nó là tác phẩm của một nhà sư nghệ thuật ở một tu viện gần đó và được tạo ra từ giữa thế kỷ 11 và 15.

 

The method of cutting these huge figures was simply to remove the overlying grass to reveal the gleaming white chalk below.

Phương pháp cắt những hình người khổng lồ này chỉ đơn giản là loại bỏ lớp cỏ bên trên để lộ lớp phấn trắng lấp lánh bên dưới.

 

However, the grass would soon grow over the geoglyph again unless it was regularly cleaned or scoured by a fairly large team of people.

Tuy nhiên, cỏ sẽ sớm mọc lại trên geoglyph, trừ khi nó được làm sạch hoặc quét dọn thường xuyên bởi một nhóm khá đông người.

 

One reason that the vast majority of hill figures have disappeared is that when the traditions associated with the figures faded, people no longer bothered or remembered to clear away the grass to expose the chalk outline.

Một lý do khiến phần lớn những bức vẽ trên đồi đã biến mất là do những truyền thống liên quan tới các bức vẽ này bị phai nhạt, mọi người không còn quan tâm hoặc không nhớ dọn dẹp cỏ để lỗ ra đường phấn bên dưới.

 

Furthermore, over hundreds of years the outlines would sometimes change due to people not always cutting in exactly the same place, thus creating a different shape to the original geoglyph.

Thêm vào đó, qua hàng trăm năm, phần phác họa đôi khi bị thay đổi do mọi người không cắt cỏ thường xuyên ở đúng chính xác một địa điểm, do đó tạo ra một hình dáng khác cho bức vẻ geoglyph nguyên bản.

 

The fact that any ancient hill figures survive at all in England today is testament to the strength and continuity of local customs and beliefs which, in one case at least, must stretch back over millennia.

Thực tế là bất kỳ hình vẽ trên ngọn đồi cổ đại nào còn tồn tại ở Anh ngày nay là minh chứng cho sức mạnh và tính liên tục của các phong tục và tín ngưỡng địa phương, trong một trường hợp ít nhất, phải trải dài hàng thiên niên kỷ.

 

The Uffington White Horse is a unique, stylised representation of a horse consisting of a long, sleek back, thin disjointed legs, a streaming tail, and a bird-like beaked head.

Bạch mã Uffington là một đại diện độc đáo, được cách điệu của một con ngựa có lưng dài, bóng mượt, hai chân mỏng tách biệt, đuôi dài và đầu có mỏ giống chim.

 

The elegant creature almost melts into the landscape.

Sinh vật tao nhã gần như hòa vào cảnh vật.

 

The horse is situated 2.5 km from Uffington village on a steep slope close to the Late Bronze Age* (7th century BCE) hillfort of Uffington Castle and below the Ridgeway, a long-distance Neolithic** track.

Con ngựa nằm cách làng Uffington 2,5 km trên một sườn dốc gần với ngọn đồi của Lâu đài Uffington vào thời đại đồ đồng muộn (thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên) và bên dưới Ridgeway là một con đường dài của thời Đồ đá mới **.

 

The Uffington Horse is also surrounded by Bronze Age burial mounds.

Ngựa Uffington cũng được bao quanh bởi các gò chôn cất thời kỳ đồ đồng.

 

It is not far from the Bronze Age cemetery of Lambourn Seven Barrows, which consists of more than 30 well-preserved burial mounds.

Cách đó không xa là nghĩa trang thời kỳ đồ đồng của Lambourn Seven Barrows, bao gồm hơn 30 gò chôn cất được bảo quản cẩn thận.

 

The carving has been placed in such a way as to make it extremely difficult to see from close quarters, and like many geoglyphs is best appreciated from the air.

Hình khắc được đặt theo cách làm nó trở nên rất khó để nhìn thấy từ các khu vực gần, và giống như nhiều geoglyph được thấy rõ nhất khi nhìn từ ​​trên không.

 

Nevertheless, there are certain areas of the Vale of the White Horse, the valley containing and named after the enigmatic creature, from which an adequate impression may be gained.

Tuy nhiên, có một số khu vực nhất định của bức vẽ Bạch mã ở Vale, thung lũng chứa và được đặt tên theo sinh vật bí ẩn, từ đó có thể tạo được ấn tượng thích hợp.

 

Indeed on a clear day the carving can be seen from up to 30 km away.

Thật vậy, vào một ngày trời quang, hình khắc có thể được nhìn thấy từ khoảng cách xa tới 30 km.

 

The earliest evidence of a horse at Uffington is from the 1070s CE when ‘White Horse Hill’ is mentioned in documents from the nearby Abbey of Abingdon, and the first reference to the horse itself is soon after, in 1190 CE.

Bằng chứng sớm nhất về một con ngựa ở Uffington là từ những năm 1070 CN khi ‘White Horse Hill’ được đề cập trong các tài liệu từ tu viện Abingdon gần đó, và tài liệu tham khảo đầu tiên về con ngựa xuất hiện ngay sau đó, vào năm 1190 CN.

 

However, the carving is believed to date back much further than that.

Tuy nhiên, hình khắc được cho là có niên đại xa hơn thế nhiều.

 

Due to the similarity of the Uffington White Horse to the stylised depictions of horses on 1st century BCE coins, it had been thought that the creature must also date to that period.

Do sự tương đồng của Bạch mã Uffington với những bức họa cách điệu về ngựa trên tiền xu thế kỷ 1 trước Công nguyên, người ta cho rằng sinh vật này cũng phải có niên đại vào thời kỳ đó.

 

However, in 1995 Optically stimulated Luminescence (OSL) testing was carried out by the Oxford Archaeological Unit on soil from two of the lower layers of the horse’s body, and from another cut near the base.

Tuy nhiên, vào năm 1995, thử nghiệm Phát quang kích thích quang học (OSL) đã được Đơn vị Khảo cổ học Oxford thực hiện trên đất từ ​​hai trong số các lớp dưới của thân ngựa và từ một vết cắt khác gần chân ngựa.

 

The result was a date for the horse’s construction somewhere between 1400 and 600 BCE - in other words, it had a Late Bronze Age or Early Iron Age origin.

Kết quả là niên đại của việc xây dựng bức hình ngựa ở đâu đó giữa những năm 1400 và 600 trước Công nguyên - nói cách khác, nó có nguồn gốc từ thời kỳ đồ đồng muộn hoặc thời kỳ đồ sắt sớm.

 

The latter end of this date range would tie the carving of the horse in with occupation of the nearby Uffington hillfort, indicating that it may represent a tribal emblem marking the land of the inhabitants of the hillfort.

Giai đoạn cuối của thời kỳ này gắn việc khắc hình con ngựa với sự chiếm đóng Uffington hillfort gần đó, cho thấy rằng đây có lẽ thể hiện biểu tượng của một bộ lạc đánh dấu vùng đất của cư dân ở vùng đồi này.

 

Alternatively, the carving may have been carried out during a Bronze or Iron Age ritual.

Ngoài ra, việc chạm khắc có thể đã được thực hiện trong một nghi lễ Thời đại đồ đồng hoặc đồ sắt.

 

Some researchers see the horse as representing the Celtic*** horse goddess Epona, who was worshipped as a protector of horses, and for her associations with fertility.

Một số nhà nghiên cứu coi con ngựa là đại diện cho nữ thần ngựa Epona của người Celtic, người được tôn thờ như một người bảo vệ loài ngựa, và sự liên quan của cô ấy đến khả năng sinh sản.

 

However, the cult of Epona was not imported from Gaul (France) until around the first century CE.

Tuy nhiên, sự sùng bái Epona không được du nhập từ Gaul (Pháp) cho đến khoảng thế kỷ thứ nhất CN.

 

This date is at least six centuries after the Uffington Horse was probably carved.

Thời kì này ít nhất là sáu thế kỷ sau khi Ngựa Uffington có lẽ đã được chạm khắc.

 

Nevertheless, the horse had great ritual and economic significance during the Bronze and Iron Ages, as attested by its depictions on jewellery and other metal objects.

Tuy nhiên, con ngựa có ý nghĩa về nghi thức và kinh tế to lớn trong thời kỳ đồ đồng và đồ sắt, như được chứng minh qua các bức họa của nó trên đồ trang sức và các đồ vật bằng kim loại khác.

 

It is possible that the carving represents a goddess in native mythology, such as Rhiannon, described in later Welsh mythology as a beautiful woman dressed in gold and riding a white horse.

Có thể bức chạm khắc đại diện cho một nữ thần trong thần thoại bản địa, chẳng hạn như Rhiannon, được mô tả trong thần thoại xứ Wales sau này là một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo vàng và cưỡi ngựa trắng.

 

The fact that geoglyphs can disappear easily, along with their associated rituals and meaning, indicates that they were never intended to be anything more than temporary gestures.

Thực tế là các geoglyph có thể biến mất một cách dễ dàng, cùng với các nghi lễ và ý nghĩa liên quan đến chúng, cho thấy rằng họ chưa từng có ý định gì hơn là những cử chỉ nhất thời.

 

But this does not lessen their importance.

Nhưng nó không làm giảm tầm quan trọng của chúng.

 

These giant carvings are a fascinating glimpse into the minds of their creators and how they viewed the landscape in which they lived.

Những bức chạm khắc khổng lồ này là một sự thoáng hiện thú vị tâm trí của người tạo ra chúng và cách họ nhìn cảnh quan nơi họ sống.

 

 

Từ vựng trong bài

chalk downlands: phấn hạ du

regimental badges: huy hiệu trung đoàn.

enigmatic: bí ẩn

gleaming white: ánh sáng trắng/ trắng yếu

priory: tu viện

testament: minh chứng

steep slope: sườn dốc

disjointed: tách biệt

Optically stimulated Luminescence: Phát quang kích thích quang học

tribal emblem: biểu tượng của mộ bộ lạc

cult: sự sùng bái

depiction: bức họa

native mythology: thần thoại bản địa

fascinating glimpse: sự thoáng hiện thú vị

 

VIE
View Question


abc