Cambridge IELTS 01

Migratory Beekeeping

To eke out a full-time living from their honeybees, about half the nation’s 2,000 commercial beekeepers pull up stakes each spring, migrating north to find more flowers for their bees. Besides turning floral nectar into honey, these hardworking insects also pollinate crops for farmers -for a fee. As autumn approaches, the beekeepers pack up their hives and go south, scrambling for pollination contracts in hot spots like California’s fertile Central Valley.
Sep 21,2017
.

Nghề nuôi ong du mụcTo eke out a full-time living from their honeybees, about half the nation’s 2,000 commercial beekeepers pull up stakes each spring, migrating north to find more flowers for their bees.
Mang theo đàn ong mật chật vật kiếm sống, khoảng một nửa trong số 2,000 nhà nuôi ong của đất nước này chuyển chỗ ở mỗi dịp xuân về, di cư về phương bắc để tìm thêm hoa cho ong của họ.

Besides turning floral nectar into honey, these hardworking insects also pollinate crops for farmers - for a fee.
Ngoài việc biến mật hoa thành mật ong, những con côn trùng cần mẫn này cũng thụ phấn cây trồng cho người nông dân – để đổi lấy một khoản thù lao.

As autumn approaches, the beekeepers pack up their hives and go south, scrambling for pollination contracts in hot spots like California’s fertile Central Valley.
Khi mùa thu đến, những người nuôi ong gói ghém tổ ong của mình và đi về phương nam, cạnh tranh các hợp đồng thụ phấn ở những điểm nóng như thung lũng miền Trung California màu mỡ.

A

Of the 2,000 commercial beekeepers in the United States about half migrate. This pays off in two ways. Moving north in the summer and south in the winter lets bees work a longer blooming season, making more honey — and money — for their keepers.
Một nửa trong số 2,000 người nuôi ong ở Hoa Kỳ di cư. Có hai cách di chuyển. Đi về phương bắc vào mùa hè và về phương nam vào mùa đông cho phép ong hoạt động trong mùa nở hoa dài hơn, cho nhiều mật ong hơn và nhiều lợi nhuận hơn cho người nuôi ong.

Second, beekeepers can carry their hives to farmers who need bees to pollinate their crops.
Thứ hai, người nuôi ong có thể mang tổ ong đến cho những người nông dân cần ong để thụ phấn cho cây trồng.

Every spring a migratory beekeeper in California may move up to 160 million bees to flowering fields in Minnesota and every winter his family may haul the hives back to California, where farmers will rent the bees to pollinate almond and cherry trees.
Mỗi mùa xuân, một người nuôi ong du mục ở California có thể di chuyển tới 160 triệu con ong đến các cánh đồng hoa ở Minnesota và mỗi mùa đông cả gia đình ông lại kéo đàn ong quay lại California, nơi mà người nông dân sẽ thuê ong để thụ phấn cho cây hạnh nhân và cây anh đào.

B

Migratory beekeeping is nothing new.
Nuôi ong du mục không phải là điều mới.

The ancient Egyptians moved clay hives, probably on rafts, down the Nile to follow the bloom and nectar flow as it moved toward Cairo.
Người Ai Cập cổ đại di chuyển tổ ong đất, có lẽ là trên các mảng bè, xuôi dọc sông Nile theo dòng chảy của hoa và mật hoa tiến về Cairo.

In the 1880s North American beekeepers experimented with the same idea, moving bees on barges along the Mississippi and on waterways in Florida, but their lighter, wooden hives kept falling into the water.
Trong những năm 1880, người nuôi ong ở Bắc Mỹ đã làm một cuộc thử nghiệm với ý tưởng tương tự, di chuyển đàn ong trên thuyền mui dọc sông Mississippi và trên đường thủy ở Florida, nhưng các tổ ong bằng gỗ nhẹ hơn của họ vẫn rơi xuống nước.

Other keepers tried the railroad and horse- drawn wagons, but that didn’t prove practical.
Những người nuôi ong khác thử đi bằng đường xe lửa và xe ngựa, nhưng điều này không thực tế.

Not until the 1920s when cars and trucks became affordable and roads improved, did migratory beekeeping begin to catch on.
Cho đến những năm 1920, khi xe ô tô và xe tải có giá phải chăng và giao thông đi lại được cải thiện, nghề nuôi ong du mục mới phổ biến.

C

For the Californian beekeeper, the pollination season begins in February.
Đối với người nuôi ong ở California, mùa thụ phấn bắt đầu vào tháng hai.

At this time, the beehives are in particular demand by farmers who have almond groves; they need two hives an acre.
Vào thời điểm này, các tổ ong được yêu cầu đặc biệt bởi những nông dân sở hữu rừng hạnh nhân; họ cần hai tổ ong mỗi hecta.

For the three-week long bloom, beekeepers can hire out their hives for $32 each.
Trong ba tuần hoa nở, người nuôi ong có thể cho thuê tổ ong của họ với giá 32 đô la mỗi tổ.

It’s a bonanza for the bees too.
Đây cũng là vận đỏ cho đàn ong.

Most people consider almond honey too bitter to eat so the bees get to keep it for themselves.
Hầu hết mọi người thấy mật ong từ quả hạnh nhân quá đắng để ăn nên những con ong cho thể giữ lại cho chúng.

D

By early March it is time to move the bees.
Đầu tháng 3 là thời điểm để di chuyển lũ ong.

It can take up to seven nights to pack the 4,000 or so hives that a beekeeper may own.
Có thể mất đến 7 đêm để gói ghém 4,000 tổ ong mà một người nuôi ong sở hữu.

These are not moved in the middle of the day because too many of the bees would end up homeless.
Chúng không được di chuyển vào giữa ngày vì có quá nhiều ong bị thất thoát.

But at night, the hives are stacked onto wooden pallets, back-to-back in sets of four, and lifted onto a truck.
Nhưng vào ban đêm, tổ ong được xếp chồng lên các pallet gỗ, giáp thành bộ bốn cái, và đưa lên xe tải.

It is not necessary to wear gloves or a beekeeper’s veil because the hives are not being opened and the bees should remain relatively quiet.
Không cần đeo găng tay hay dùng màn che vì tổ ong không được mở và bầy ong được giữ khá yên tĩnh.

Just in case some are still lively, bees can be pacified with a few puffs of smoke blown into each hive’s narrow entrance.
Chỉ trong trường hợp một vài con còn sôi nổi, con ong có thể được trấn yên bằng một vài luồn khói thổi vào lối vào hẹp của tổ ong.

E

In their new location, the beekeeper will pay the farmer to allow his bees to feed in such places as orange groves.
Ở địa điểm mới, người nuôi ong sẽ trả tiền cho người nông dân để ong kiếm mật tại những khu vực như vườn cam.

The honey produced here is fragrant and sweet and can be sold by the beekeepers.
Mật ong được sản xuất ở đây có mùi thơm và ngọt ngào và có thể được bán được.

To encourage the bees to produce as much honey as possible during this period, the beekeepers open the hives and stack extra boxes called supers on top.
Để khuyến khích ong tạo mật ong càng nhiều càng tốt trong thời gian này, những người nuôi ong mở các tổ ong và xếp chồng các hộp supers lên trên cùng.

These temporary hive extensions contain frames of empty comb for the bees to fill with honey.
Những phần mở rộng tổ ong tạm thời này chứa khung của lỗ tổ ong rỗng để ong đổ đầy mật.

In the brood chamber below, the bees will stash honey to eat later.
Trong buồng ong bên dưới, những con ong sẽ trữ mật ong để dùng sau.

To prevent the queen from crawling up to the top and laying eggs, a screen can be inserted between the brood chamber and the supers.
Để ngăn không cho ong chúa bò lên trên và đẻ trứng, một màn chắn có thể được chèn vào giữa buồng ong và supers.

Three weeks later the honey can be gathered.
Ba tuần sau, mật ong có thể được thu hoạch.

F

Foul smelling chemicals are often used to irritate the bees and drive them down into the hive’s bottom boxes , leaving the honey- filled supers more or less bee free.
Các chất hoá học có mùi hôi thường được dùng để kích thích đàn ong và dẫn chúng xuống các hộp đáy của tổ ong, để lại các hộp supers chứa đầy mật ong hơn hay ít con ong tự do.

These can then be pulled off the hive.
Sau đó chúng có thể được mang ra khỏi tổ.

They are heavy with honey and may weigh up to 90 pounds each.
Chúng rất nặng do chứa mật ong và có thể nặng tới 90 pound.

The supers are taken to a warehouse.
Các hộp supers được đưa đến một nhà kho.

In the extracting room, the frames are lilted out and lowered into an “uncapper” where rotating blades shave away the wax that covers each cell.
Trong phòng chiết, các khung được nhấc ra và hạ xuống một máy cắt, nơi dao quay cắt sáp ong trong mỗi tổ ong.

The uncapped frames are put in a carousel that sits on the bottom of a large stainless steel drum.
Phần khung đã cắt được đặt trong một máy kéo quân nằm ở đáy của một trống thép không gỉ lớn.

The carousel is filled to capacity with 72 frames.
Máy kéo quân được làm đầy với sức chứa 72 khung.

A switch is flipped and the frames begin to whirl at 300 revolutions per minute; centrifugal force throws the honey out of the combs.
Công tắt được giật và các khung bắt đầu xoay tít với tốc độ 300 vòng / phút; Lực ly tâm làm văng mật ong ra khỏi lỗ tổ ong.

Finally the honey is poured into barrels for shipment.
Cuối cùng mật ong được đổ vào thùng để vận chuyển.

G

After this, approximately a quarter of the hives weakened by disease, mites, or an ageing or dead queen, will have to be replaced.
Sau đó, khoảng một phần tư tổ ong yếu đi vì bệnh tật, bọ chét, hoặc tuổi già hay ong chúa chết, sẽ được thay thế.

To create new colonies, a healthy double hive, teeming with bees, can be separated into two boxes.
Để tạo ra đàn ong mới, một tổ ong khỏe mạnh lớn gấp đôi, chứa đầy ong, có thể được tách thành hai hộp.

One half will hold the queen and a young, already mated queen can be put in the other half, to make two hives from one.
Một nửa chứa ong chúa và con non, ong đã giao phối được đặt trong một nửa con lại, để tạo ra hai tổ ong từ một tổ.

By the time the flowers bloom, the new queens will be laying eggs, filling each hive with young worker bees.
Vào thời điểm hoa nở, các con ong chúa sẽ đẻ trứng, lấp đầy từng tổ ong bằng ong thợ mới.

The beekeeper’s family will then migrate with them to their summer location.
Gia đình của người nuôi ong sẽ di cư theo chúng tới khu vực có mùa hè.
VIE
View Question


abc