Cambridge IELTS 14

Alexander Henderson

Born in Scotland, Henderson emigrated to Canada in 1855 and became a well-known landscape photographer. Alexander Henderson was born in Scotland in 1831 and was the son of a successful merchant.
Jul 11,2022
.

Born in Scotland, Henderson emigrated to Canada in 1855 and became a well-known landscape photographer

Sinh ra ở Scotland, Henderson đã di cư đến Canada vào năm 1855 và trở thành một nhiếp ảnh gia phong cảnh nổi tiếng.

 

Alexander Henderson was born in Scotland in 1831 and was the son of a successful merchant.

Alexander Henderson được sinh ra ở Scotland vào năm 1831 và là con trai của một nhà thương gia thành đạt.

 

His grandfather, also called Alexander, had founded the family business, and later became the first chairman of the National Bank of Scotland.

Ông nội của anh, còn gọi là Alexander, thành lập một doanh nghiệp gia đình, và sau đó trở thành chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên của Ngân Hàng Quốc Gia ở Scotland.

 

The family had extensive landholdings in Scotland. Besides its residence in Edinburgh, it owned Press Estate, 650 acres of farmland about 35 miles southeast of the city.

Gia đình ông có tài sản đất đai rộng lớn ở Scotland. Bên cạnh ngôi nhà ở Edinburgh, gia đình sở hữu công ty bất động sản Press, 650 mẫu đất vườn khoảng 350m phía Đông Nam của thành phố.

 

The family often stayed at Press Castle, the large mansion on the northern edge of the property, and Alexander spent much of his childhood in the area, playing on the beach near Eyemouth or fishing in the streams nearby.

Gia đình ông thường sống tại lâu đài Press, ngôi biệt thự rộng lớn ở rìa phía Bắc của mảnh đất, và Alexander đã dành rất nhiều thời thơ ấu của anh ấy ở nơi này, chơi trên bãi biển gần Eyemouth hoặc câu cá ở những con suối gần đó.

 

Even after he went to school at Murcheston Academy on the outskirts of Edinburgh, Henderson returned to Press at weekends. In 1849 he began a three-year apprenticeship to become an accountant.

Thậm chí sau khi anh ta đến trường tại học viện Murcheston ở ngoại ô của Edinburgh, Henderson đã trở lại Press vào cuối tuần. Năm 1849 anh ta bắt đầu học nghề 3 năm để trở thành một kế toán.

 

Although he never liked the prospect of a business career, he stayed with it to please his family.

Mặc dù anh ta không bao giờ thích viễn cảnh của nghề kinh doanh, anh ta đã gắn bó với nó để làm vui lòng gia đình mình.

 

 

In October 1855, however, he emigrated to Canada with his wife Agnes Elder Robertson and they settled in Montreal.

Tuy nghiên, vào tháng 10 năm 1855, anh chuyển đến Canada với vợ Agnes Elder Robertson và họ định cư ở Montreal.

 

Henderson learned photography in Montreal around the year 1857 and quickly took it up as a serious amateur.

Henderson học nhiếp ảnh ở Montreal vào khoảng năm 1857 và bắt đầu nó nhanh chóng như một nhiếp ảnh nghiệp dư nghiêm túc

 

He became a personal friend and colleague of the Scottish-Canadian photographer William Notman.

Anh trở thành người bạn và đồng nghiệp thân thiết của nhiếp ảnh gia người Canada gốc Scotland, Wiliam Notman

 

The two men made a photographic excursion to Niagara Falls in 1860 and they cooperated on experiments with magnesium flares as a source of artificial light in 1865.

Hai người đàn ông đã làm một chuyến tham quan chụp ảnh đến thác Niagara vào năm 1860 và họ hợp tác các thử nghiệm với pháo sáng magie như một nguồn ánh sáng nhân tạo vào năm 1865

 

They belonged to the same societies and were among the founding members of the Art Association of Montreal

Họ cùng là hội viên của các đoàn thể và là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội Nghệ thuật ở Montreal.

 

Henderson acted as chairman of the association’s first meeting, which was held in Notman’s studio on 11 January 1860.

Henderson hoạt động như một chủ tịch của cuộc họp đầu tiên của hiệp hội, được tổ chức ở trường quay Notman vào ngày 11 tháng 1 năm 1860.

 

In spite of their friendship, their styles of photography were quite different.

Mặc dù là bạn với nhau, nhưng phong cách chụp ảnh của họ khá khác nhau

 

While Notman's landscapes were noted for their bold realism, Henderson for the first 20 years of his career produced romantic images, showing the strong influence of the British landscape tradition

Trong khi phong cảnh của Notman được chú ý bởi sự đậm nét hiện thực, Henderson lần đầu tiên trong 20 năm sự nghiệp của anh đã cho ra nhiều bức ảnh lãng mạn, thể hiện sự ảnh hưởng mạnh mẽ của cảnh đẹp phong tục truyền thống của nước Anh

 

His artistic and technical progress was rapid and in 1865 he published his first major collection of landscape photographs. The publication had limited circulation ( only seven copies have ever been found), and was called Canadian Views and Studies

Tài năng nghệ thuật và công nghệ của anh ta tiến bộ nhanh chóng và năm 1865 anh ta công bố bộ sưu tập chính về những bức ảnh phong cảnh. Sự công bố bị giới hạn tổng số phát hành ( chỉ có 7 bản sao chép được tìm thấy) và được gọi là Cảnh đẹp và sự nghiên cứu về người Canada

 

The contents of each copy vary significantly and have proved a useful source for evaluating Henderson's early work.

Nội dung của mỗi bản copy thay đổi đáng kể và chứng minh nguồn hữu ích cho việc đánh giá công việc của Henderson trước đó.

 

In 1866, he gave up his business to open a photographic studio, advertising himself as a portrait and landscape photographer

Vào năm 1866, anh ta đã từ bỏ sự nghiệp kinh doanh của mình để mở một studio ảnh, tự quảng cáo như một nhiếp ảnh gia chân dung và phong cảnh.

 

 

From about 1870 he dropped portraiture to specialize in landscape photography and other views.

Từ khoảng năm 1870, anh ta bỏ chụp ảnh chân dung để chuyên về chụp ảnh phong cảnh và những cảnh khác.

 

His numerous photographs of city life revealed in street scenes, houses, and markets are alive with human activity, and although his favourite subject was landscape he usually composed his scenes around such human pursuits as farming the land, cutting ice on a river, or sailing down a woodland stream.

Rất nhiều bức ảnh của anh ta về cuộc sống thành phố bộc lộ những phong cảnh đường phố, nhà cửa, và những khu chợ rất sống động cùng với hoạt động của con người và mặc dù chủ đề yêu thích nhất của anh là phong cảnh nhưng anh ta vẫn thường tạo những cảnh xung quanh mình như hoạt động của con người : trồng trọt, cắt đá trên sông hoặc chèo thuyền xuôi theo dòng suối nhỏ trong rừng.

 

There was sufficient demand for these types of scenes and others he took depicting the lumber trade, steamboats and waterfalls to enable him to make a living

Có đủ yêu cầu cho những loại phong cảnh này và những cảnh khác anh mô tả sự mua bán gỗ, tàu thủy chạy bằng hơi nước và những thác nước để cho phép anh kiếm sống.

 

There was little competing hobby or amateur photography before the late 1880s because of the time-consuming techniques involved and the weight of the equipment.

Đã có một ít sở thích canh tranh hoặc thuật nhiếp ảnh nghiệp dư trước giai đoạn sau của những năm 1880 bởi vì kỹ thuật cần rất nhiều thời gian và trọng lượng của thiết bị.

 

People wanted to buy photographs as souvenirs of a trip or as gifts, and catering to this market, Henderson had stock photographs on display at his studio for mounting, framing, or inclusion in albums.

Nhiều người muốn mua những bức ảnh như quà lưu niệm cho một chuyến đi hoặc làm quà tặng, và phục vụ cho thị trường này, Henderson có rất nhiều bức ảnh được trưng bày tại studio để gắn, lắp lên khung hoặc kể cả đưa vào trong albums.

 

Henderson frequently exhibited his photographs in Montreal and abroad, in London, Edinburgh, Dublin, Paris, New York, and Philadelphia.

Henderson thường xuyên trưng bày những bức ảnh của anh ta ở Montreal và nước ngoài, ở London, Edinburgh, Dublin, Paris, New York, và Philadelphia.

 

He met with greater success in 1877 and 1878 in New York when he won first prizes in the exhibition held by E and HT Anthony and Company for landscapes using the Lambertype process.

Anh gặp thành công lớn hơn vào năm 1877 và 1878 ở New York khi anh giành được giải nhất ở cuộc triển lãm được tổ chức bởi E và HT Anthony và công ty phong cảnh sử dụng quy trình Lambertype

 

In 1878 his work won second prize at the world exhibition in Paris. In the 1870s and 1880s Henderson travelled widely throughout Quebec and Ontario, in Canada, documenting the major cities of the two provinces and many of the villages in Quebec.

Năm 1878 tác phẩm của anh thắng giải nhì tại cuộc triển lãm thế giới ở Paris. Vào những năm 1870 và 1880 Henderson đi du lịch khắp Quebec và Ontario, ở Canada, ghi lại hình ảnh những thành phố chính của hai tỉnh và nhiều làng quê ở Quebec

 

He was especially fond of the wilderness and often travelled by canoe on the Blanche, du Lievre, and other noted eastern rivers.

Anh đặc biệt thích sự hoang dã và thường xuyên du lịch bằng cano trên Blanche, du Lierve, và nhiều dòng sông phía Đông được chú ý.

 

He went on several occasions to the Maritimes and in 1872 he sailed by yacht along the lower north shore of the St Lawrence River.

Anh đã đi nhiều lần đến Maritimes và vào năm 1872 anh lái du thuyền dọc theo hạ lưu bờ phía Bắc của con sông St Lawrence

 

That same year, while in the lower St Lawrence River region, he took some photographs of the construction of the Intercolonial Railway.

Cùng năm đó, khi đang ở hạ lưu của vùng sông St Lawrence, anh chụp vài tấm ảnh về kết cấu của đường sắt giữa các thuộc địa.

 

This undertaking led in 1875 to a commission from the railway to record the principal structures along the almost-completed line connecting Montreal to Halifax

tác phẩm này vào năm 1875 đưa đến ủy ban từ đường sắt ghi lại hình ảnh của cấu trúc chính đường sắt dọc theo những đường gần như hoàn thành nối từ Montreal đến Halifax

 

Commissions from other railways followed. In 1876 he photographed bridges on the Quebec, Montreal, Ottawa and Occidental Railway between Montreal and Ottawa

Những nhiệm vụ từ các tuyến đường sắt khác theo sau. Vào năm 1876 anh chụp những cái cầu ở Quebec, Montreal, Ottawa và đường sắt Occidental giữa Montreal và Ottawa

 

In 1885 he went west along the Canadian Pacific Railway (CPR) as far as Rogers Pass in British Columbia, where he took photographs of the mountains and the progress of construction.

Năm 1885 anh đi về phía Tây dọc theo đường sắt Pacific ở Canada xa đến tận Rogers Pass ở Columbia của Anh, nơi mà anh chụp những bức ảnh của núi và sự phát triển của công trình.

 

In 1892 Henderson accepted a full-time position with the CPR as manager of a photographic department which he was to set up and administer.

Năm 1892 Henderson chấp nhận làm toàn thời gian với CPR như một uản lý bộ phận chụp ảnh nơi mà anh ta thiết lập và điều hành.

 

His duties included spending four months in the field each year.

Nhiệm vụ của anh ta bao gồm dành 4 tháng trong lịch vực này mỗi năm

 

That summer he made his second trip west, photographing extensively along the railway line as far as Victoria.

Mùa hè đó anh thực hiện một chuyến đi thứ hai đến miền Tây, chụp ảnh bao quát dọc theo tuyến đường sắt xa đến tận Victoria.

 

He continued in this post until 1897, when he retired completely from photography

Anh ta tiếp tục công việc này cho đến năm 1897 khi anh hoàn toàn nghỉ hưu nghề nhiếp ảnh.

 

When Henderson died in 1913, his huge collection of glass negatives was stored in the basement of his house.

Khi Henderson mất vào năm 1913, bộ sưu tập khổng lồ của bức ảnh bằng kính được chứa ở tầng hầm của căn nhà.

 

Today collections of his work are held at the National Archives of Canada, Ottawa, and the McCord Museum of Canadian History, Montreal.

Hôm nay những bộ sưu tập về tác phẩm của anh ta được lưu giữ ở thư viện quốc gia của Canada, Ottawa, và bảo tàng Mc Cord của lịch sử người Canada ở Montreal.

 

 

Từ vựng trong bài

in the basement of his house.: ở tầng hầm của căn nhà

merchant: thương gia

continued in this post: tiếp tục công việc này

met with greater success: gặp thành công lớn hơn

chairman: chủ tịch hội đồng quản trị

make a living: kiếm sống

undertaking: tác phẩm

made a photographic excursion to: làm một chuyến du ngoạn chụp ảnh đến

as far as: xa đến tận

VIE
View Question


abc