Cambridge IELTS 02

In search of the Holy Grail

It has been called the Holy Grail of modern biology. Costing more than £2 billion, it is the most ambitious scientific project since the Apollo programme that landed a man on the moon.
Sep 22,2017
.
Đi tìm chén thánh trong y học

A


It has been called the Holy Grail of modern biology.
Người ta được gọi nó là Chén Thánh của sinh học hiện đại.


Costing more than £2 billion, it is the most ambitious scientific project since the Apollo programme that landed a man on the moon.

Tốn hơn 2 tỷ bảng Anh, đây là dự án khoa học đầy tham vọng nhất kể từ khi chương trình Apollo đổ bộ lên mặt trăng.


And it will take longer to accomplish than the lunar missions, for it will not be complete until early next century.

Và sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành hơn so với các sứ mệnh lên mặt trăng, vì nó sẽ không được hoàn thành cho đến đầu thế kỷ tiếp theo.

Even before it is finished, according to those involved, this project should open up new understanding of, and new treatments for, many of the ailments that afflict humanity.

Ngay cả trước khi nó kết thúc, theo những người tham gia cho biết, dự án này sẽ mở ra những hiểu biết mới, và những phương pháp điều trị mới cho nhiều bệnh tật đang ảnh hưởng đến nhân loại.

As a result of the Human Genome Project, there will be new hope of liberation from the shadows of cancer, heart disease, autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis, and some psychiatric illnesses.

Kết quả của Dự án Bộ gen Con người sẽ có hy vọng mới giải phóng khỏi bóng tối của bệnh ung thư, bệnh tim, các bệnh tự miễn dịch như viêm khớp và một số bệnh tâm thần.

B

The objective of the Human Genome Project is simple to state, but audacious in scope: to map and analyse every single gene within the double helix of humanity's DNA.

Mục tiêu của Dự án Bộ gen của con người rất đơn giản để miêu tả nhưng quy mô rất táo bạo là lập bản đồ và phân tích tất cả các gen đơn lẻ trong chuỗi DNA nhân tạo của con người.

The project will reveal a new human anatomy — not the bones, muscles and sinews, but the complete genetic blueprint for a human being.

Dự án sẽ mở ra một ngành giải phẫu nhân tạo mới - không phải xương, cơ hay gân mà là bản thiết kế di truyền hoàn chỉnh cho con người.

Those working on the Human Genome Project claim that the new genetical anatomy will transform medicine and reduce human suffering in the twenty-first century.

Những người làm việc trong Dự án Hệ gen của con người cho rằng giải phẫu học di truyền học mới này sẽ biến đổi ngành y học và làm giảm sự đau khổ của con người trong thế kỷ 21.


But others see the future through a darker glass, and fear that the project may open the door to a world peopled by Frankenstein's monsters and disfigured by a new eugenics.

Nhưng những người khác nhìn thấy tương lai ảm đạm hơn và họ sợ rằng dự án này có thể mở cửa cho một thế giới sinh sống bởi những con quái vật của Frankenstein và bị biến dạng bởi một thuyết ưu sinh mới.

C

The genetic inheritance a baby receives from its parents at the moment of conception fixes much of its later development, determining characteristics as varied as whether it will have blue eyes or suffer from a life-threatening illness such as cystic fibrosis.

Sự kế thừa di truyền mà trẻ nhận được từ cha mẹ vào thời điểm thụ thai đã khắc phục được nhiều sự phát triển sau này của nó, xác định các đặc điểm có thể thay đổi tùy thuộc vào việc nó có mắt xanh hay bị bệnh đe doạ đến mạng sống như xơ nang.


The human genome is the compendium of all these inherited genetic instructions.

Bộ gen của con người là bản tóm tắt của tất cả các hướng dẫn di truyền được thừa kế này.


Written out along the double helix of DNA are the chemical letters of the genetic text, it is an extremely long text, for the human genome contains more than 3 billion letters: On the printed page it would fill about 7,000 volumes.

Được viết ra dọc theo chuỗi xoắn kép của ADN là các chữ cái hoá học của văn bản di truyền, nó là một văn bản cực kỳ dài, vì bộ gen của con người chứa hơn 3 tỷ chữ cái: Nếu viết lên giấy in thì cần khoảng 7,000 bản.


Yet, within little more than a decade, the position of every letter and its relation to its neighbours will have been tracked down, analysed and recorded.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đến một thập kỷ qua, vị trí của mỗi ký tự và mối quan hệ của nó với các ký tự khác đang được theo dõi, phân tích và ghi lại.

D


Considering how many letters there are in the human genome, nature is an excellent proof-reader.
Xem xét có bao nhiêu chữ cái có trong bộ gen của con người, bản chất là một người đọc và chỉnh sửa bản in xuất xắc.

But sometimes there are mistakes.

Nhưng đôi khi có những sai lầm.

An error in a single 'word' — a gene - can give rise to the crippling condition of cystic fibrosis, the commonest genetic disorder among Caucasians.

Một lỗi trong một từ duy nhất - một gen - có thể làm tăng tình trạng tê liệt của xơ nang, dạng rối loạn di truyền phổ biến nhất ở người da trắng.

Errors in the genetic recipe for haemoglobin, the protein that gives blood its characteristic red colour and which carries oxygen from the lungs to the rest of the body, give rise to the most common single gene disorder in the world: thalassaemia.

Những sai lầm trong công thức di truyền của hemoglobin, protein cung cấp cho máu đặc tính màu đỏ và mang oxy từ phổi đến phần còn lại của cơ thể, làm tăng nguy cơ chứng rối loạn gen đơn phổ biến nhất thế giới là: thalassemia.


More than 4,000 such single-gene defects are known to afflict humanity.

Hơn 4,000 khiếm khuyết về gen đơn như vậy được xem là gây ảnh hưởng đến con người.


The majority of them are fatal; the majority of the victims are children.

Phần lớn trong số chúng gây tử vong mà phần lớn các nạn nhân là trẻ em.

E

None of the single-gene disorders is a disease in the conventional sense, for which it would be possible to administer a curative drug: the defect is pre-programmed into every cell of the sufferer's body.

Không có rối loạn gen đơn nào là bệnh theo nghĩa thông thường, tức có thể điều trị bởi một loại thuốc chữa bệnh nào đó vì loại khiếm khuyết này được lập trình trước khi vào bên trong mỗi tế bào của cơ thể bệnh nhân.

But there is hope of progress.

Nhưng chúng ta vẫn hy vọng khoa học sẽ tiến bộ.

In 1986, American researchers identified the genetic defect underlying one type of muscular dystrophy.

Năm 1986 các nhà nghiên cứu Mỹ đã xác định được khiếm khuyết di truyền nằm dưới dạng loạn dưỡng cơ.


In 1989, a team of American and Canadian biologists announced that they had found the site of the gene which, when defective, gives rise to cystic fibrosis.

Năm 1989, một nhóm các nhà sinh vật học người Mỹ và Canada đã tuyên bố rằng họ đã tìm ra vị trí của gen, khi bị khiếm khuyết, nó sẽ làm tăng khả năng bị xơ nang.

Indeed, not only had they located the gene, they had analysed the sequence of letters within it and had identified the mistake responsible for the condition.

Thật vậy, họ không chỉ tìm ra vị trí của gen mà họ còn phân tích chuỗi ký tự bên trong nó và đã xác định được sai lầm chịu trách nhiệm về tình trạng này.


At the least, these scientific advances may offer a way of screening parents who might be at risk of transmitting a single-gene defect to any children that they conceive.

Ít nhất, những tiến bộ khoa học này có thể đưa ra cách kiểm tra các bậc cha mẹ có thể có nguy cơ lây truyền lỗi khiếm khuyết gen cho trẻ hay không trước khi sinh (thụ thai).

Foetuses can be tested while in the womb, and if found free of the genetic defect, the parents will be relieved of worry and stress, knowing that they will be delivered of a baby free from the disorder.

Các bào thai có thể được kiểm tra trong khi còn ở trong tử cung, và nếu không có khuyết tật di truyền, cha mẹ sẽ được giảm bớt lo lắng và căng thẳng, biết rằng họ sẽ sinh được một đứa trẻ không bị rối loạn.

F


In the mid-1980s, the idea gained currency within the scientific world that the techniques which were successfully deciphering disorder-related genes could be applied to a larger project: if science can learn the genetic spelling of cystic fibrosis, why not attempt to find out how to spell 'human'?
Vào giữa những năm 1980, ý tưởng này đã được lan truyền rộng rãi trong thế giới khoa học rằng các kỹ thuật mà đã giải mã thành công các gen liên quan đến rối loạn có thể được áp dụng cho một dự án lớn hơn: nếu khoa học có thể học cách đánh vần chứng xơ nang thì tại sao chúng ta không cố gắng tìm hiểu để đánh vần 'con người'?

Momentum quickly built up behind the Human Genome Project and its objective of 'sequencing' the entire genome - writing out all the letters in their correct order.

Đà phát triển này nhanh chóng được xây dựng đằng sau Dự án Hệ gen của Con người và mục tiêu của nó là 'sắp xếp' lại toàn bộ bộ gen - viết ra tất cả các chữ cái theo đúng thứ tự của chúng.

G


But the consequences of the Human Genome Project go far beyond a narrow focus on disease.

Tuy nhiên, những hậu quả của Dự án Bộ gen Con người đã vượt ra khỏi phạm vi hẹp trong bệnh tật.

Some of its supporters have made claims of great extravagance - that the Project will bring us to understand, at the most fundamental level, what it is to be human.
Một số người ủng hộ của dự án này đã cho rằng sự lãng phí lớn mà Dự án sẽ mang lại cho chúng ta là chúng ta có thể hiểu, ở mức cơ bản nhất, là con người được hình thành từ những gì.


Yet many people are concerned that such an emphasis on humanity's genetic constitution may distort our sense of values, and lead us to forget that human life is more than just the expression of a genetic program written in the chemistry of DNA.

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng việc nhấn mạnh đến bản chất di truyền của con người có thể bóp méo giá trị của chúng ta và dẫn chúng ta đến việc quên đi rằng cuộc sống con người phức tạp hơn nhiều chứ không chỉ là biểu hiện của một chương trình di truyền được viết bằng chuỗi DNA hóa học.

H

If properly applied, the new knowledge generated by the Human Genome Project may free humanity from the terrible scourge of diverse diseases.

Nếu được áp dụng đúng cách, kiến ​​thức mới được tạo ra bởi Dự án Hệ gen của con người này có thể giải phóng nhân loại ra khỏi tai hoạ khủng khiếp của các bệnh khác nhau.


But if the new knowledge is not used wisely, it also holds the threat of creating new forms of discrimination and new methods of oppression.

Nhưng nếu kiến ​​thức mới này không được sử dụng một cách khôn ngoan, nó cũng có nguy cơ tạo ra các hình thức kỳ thị mới và các phương pháp áp bức mới.

Many characteristics, such as height and intelligence, result not from the action of genes alone, but from subtle interactions between genes and the environment.

Nhiều đặc điểm, chẳng hạn như chiều cao và trí thông minh, không chỉ do hành động của gen mà là do sự tương tác tinh vi giữa gien với môi trường.


What would be the implications if humanity were to understand, with precision, the genetic constitution which, given the same environment, will predispose one person towards a higher intelligence than another individual whose genes were differently shuffled?
Điều gì sẽ ám chỉ nếu nhân loại phải hiểu một cách chính xác, hiến pháp di truyền, với cùng một môi trường, sẽ làm cho một người thông minh hơn một cá thể khác mà có gen được bố trí khác nhau?

I

Once before in this century, the relentless curiosity of scientific researchers brought to light forces of nature in the power of the atom, the mastery of which has shaped the destiny of nations and overshadowed all our lives.
Trong thế kỷ này, sự tò mò không ngừng của các nhà nghiên cứu khoa học đã đưa ra ánh sáng sức mạnh của tự nhiên trong năng lượng nguyên tử, sự tinh thông của nó đã định hình vận mệnh của các quốc gia và làm lu mờ tất cả cuộc sống của chúng ta.


The Human Genome Project holds the promise that, ultimately, we may be able to alter our genetic inheritance if we so choose.

Dự án Hệ gen của Con người giữ lời hứa rằng cuối cùng chúng ta có thể thay đổi sự thừa kế di truyền của mình nếu chúng ta muốn lựa chọn như thế.


But there is the central moral problem: how can we ensure that when we choose, we choose correctly? That such a potential is a promise and not a threat? We need only look at the past to understand the danger.

Nhưng sẽ nảy sinh vấn đề đạo đức ở đây là làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng khi chúng ta lựa chọn thì chúng ta chọn một cách chính xác? Tiềm năng như vậy là một lời hứa và không phải là một mối đe dọa chứ? Chúng ta chỉ cần nhìn vào quá khứ để hiểu được sự nguy hiểm này. 

 

Từ mới:

Cystic fibrosis = Bệnh xơ nang (CF) là một bệnh di truyền kéo dài suốt đời khiến cơ thể tăng tiết mồ hôi và dịch nhầy. Bệnh có ảnh hưởng chủ yếu đến phổi và hệ tiêu hóa.

Gained currency = trở nên phổ biến, lan truyền rộng rãi

VIE
View Question


abc