Cambridge IELTS 03

Highs & Lows

Hormone levels - and hence our moods -may be affected by the weather. Gloomy weather can cause depression, but sunshine appears to raise the spirits. In Britain, for example, the dull weather of winter drastically cuts down the amount of sunlight that is experienced which strongly affects some people.
Sep 22,2017
.

Nhiệt độ cao và thấp

A

Hormone levels - and hence our moods -may be affected by the weather.

Mức độ hormon - làm tâm trạng của chúng ta - có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Gloomy weather can cause depression, but sunshine appears to raise the spirits.
Thời tiết u ám có thể gây ra trầm cảm, nhưng ánh nắng mặt trời xuất hiện làm nâng cao tinh thần.

In Britain, for example, the dull weather of winter drastically cuts down the amount of sunlight that is experienced which strongly affects some people.
Ví dụ ở Anh, thời tiết khắc nghiệt của mùa đông lượng ánh sáng mặt trời giảm mạnh mà qua mùa này gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến một số người.

They become so depressed and lacking in energy that their work and social life are affected.
Họ trở nên trầm cảm và thiếu năng lượng điều đó làm công việc và đời sống xã hội của họ bị ảnh hưởng.

This condition has been given the name SAD (Seasonal Affective Disorder).
Tình trạng này đã được đặt tên là SAD (rối loạn mãn tính).

Sufferers can fight back by making the most of any sunlight in winter and by spending a few hours each day under special, full-spectrum lamps.
Những người bệnh có thể chống lại bằng cách tận dụng hầu hết ánh sáng mặt trời vào mùa đông và dành một vài giờ mỗi ngày dưới đèn đặc biệt, đầy đủ quang phổ.

These provide more ultraviolet and blue-green light than ordinary fluorescent and tungsten lights.
Chúng cung cấp nhiều ánh sáng cực tím và xanh lục hơn ánh sáng huỳnh quang và đèn vonfram thông thường.

Some Russian scientists claim that children learn better after being exposed to ultraviolet light.
Một số nhà khoa học Nga cho rằng trẻ em học tốt hơn sau khi tiếp xúc với ánh sáng cực tím.

In warm countries, hours of work are often arranged so that workers can take a break, or even a siesta, during the hottest part of the day.
Ở những quốc gia ấm áp, giờ làm việc thường được bố trí sao cho người lao động có thể nghỉ ngơi, hoặc thậm chí là ngủ trưa vào thời gian nóng nhất trong ngày.

Scientists are working to discover the links between the weather and human beings' moods and performance.
Các nhà khoa học đang nghiên cứu để khám phá mối liên hệ giữa thời tiết với tâm trạng và hoạt động của con người.

B

It is generally believed that tempers grow shorter in hot, muggy weather.
Nhìn chung người ta tin rằng những cơn nóng giận phát triển ngắn hơn trong thời tiết nóng, oi bức.

There is no doubt that 'crimes against the person' rise in the summer, when the weather is hotter and fall in the winter when the weather is colder.
Không có nghi ngờ gì về 'tội ác con người' tăng vào mùa hè, khi trời nóng hơn và giảm vào mùa thu khi trời lạnh hơn.

Research in the United States has shown a relationship between temperature and street riots.
Nghiên cứu ở Hoa Kỳ đã cho thấy một mối quan hệ giữa nhiệt độ và các cuộc bạo loạn đường phố.

The frequency of riots rises dramatically as the weather gets warmer, hitting a peak around 27-30°C.
Tần số các cuộc bạo loạn tăng lên đáng kể khi thời tiết ấm hơn, chạm tới đỉnh cao khoảng 27-30 °C.

But is this effect really due to a mood change caused by the heat? Some scientists argue that trouble starts more often in hot weather merely because there are more people in the street when the weather is good.
Nhưng ảnh hưởng này thực sự là do một sự thay đổi tâm trạng gây ra bởi nhiệt? Một số nhà khoa học cho rằng rắc rối bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn trong thời tiết nóng bởi vì có nhiều người trên đường phố.

C

Psychologists have also studied how being cold affects performance.
Các nhà tâm lý học cũng đã nghiên cứu nhiệt độ lạnh ảnh hưởng đến hiệu suất như thế nào.

Researchers compared divers working in icy cold water at 5°C with others in water at 20°C (about swimming pool temperature).
Các nhà nghiên cứu so sánh những thợ lặn làm việc trong nước lạnh băng giá 5°C với những người khác trong nước 20°C (về nhiệt độ bể bơi).

The colder water made the divers worse at simple arithmetic and other mental tasks.
Nước lạnh làm cho thợ lặn kém hơn khi tính toán số học đơn giản và các công việc trí óc khác.

But significantly, their performance was impaired as soon as they were put into the cold water - before their bodies had time to cool down.
Nhưng quan trọng, hiệu suất của họ bị suy giảm ngay khi họ được đưa vào trong nước lạnh - trước khi cơ thể của họ có thời gian để mát hơn.

This suggests that the low temperature did not slow down mental functioning directly, but the feeling of cold distracted the divers from their tasks.
Điều này cho thấy nhiệt độ thấp đã không làm chậm chức năng trí óc trực tiếp, nhưng cảm giác lạnh làm các thợ lặn phân tâm nhiệm vụ.

D

Psychologists have conducted studies showing that people become less sceptical and more optimistic when the weather is sunny.
Các nhà tâm lý học đã tiến hành nhiều nghiên cứu cho thấy rằng con người ít hoài nghi và lạc quan hơn khi thời tiết nắng nóng.

However, this apparently does not just depend on the temperature.
Tuy nhiên, điều này dường như không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.

An American psychologist studied customers in a temperature-controlled restaurant.
Một nhà tâm lý Mỹ đã nghiên cứu khách hàng trong một nhà hàng có kiểm soát nhiệt độ.

They gave bigger tips when the sun was shining and smaller tips when it wasn't, even though the temperature in the restaurant was the same.
Họ boa tiền nhiều hơn khi mặt trời đang chiếu sáng và ít hơn khi không có ánh mặt trời, mặc dù nhiệt độ trong nhà hàng là như nhau.

A link between weather and mood is made believable by the evidence for a connection between behaviour and the length of the daylight hours.
Một mối liên hệ đáng tin giữa thời tiết và tâm trạng bởi những bằng chứng cho một mối liên hệ giữa hành vi và độ dài của số giờ ban ngày.

This in turn might involve the level of a hormone called melatonin, produced in the pineal gland in the brain.
Lần lượt những điều này có thể liên quan đến mức độ của một hoóc môn được gọi là melatonin, đã sản xuất trong tuyến tùng ở não.

The amount of melatonin falls with greater exposure to daylight.
Lượng melatonin giảm khi tiếp xúc nhiều hơn với ánh sáng ban ngày.

Research shows that melatonin plays an important part in the seasonal behaviour of certain animals.
Nghiên cứu cho thấy rằng melatonin đóng một phần quan trọng trong hành vi theo mùa của một số động vật nhất định.

For example, food consumption of stags increases during the winter, reaching a peak in February/ March.
Ví dụ, lượng tiêu thụ thực phẩm tăng lên trong mùa đông, đạt mức cao nhất vào tháng 2 / tháng 3.

It falls again to a low point in May, then rises to a peak in September, before dropping to another minimum in November.
Nó lại rơi xuống mức thấp vào tháng 5, sau đó tăng lên đỉnh vào tháng 9, trước khi giảm xuống mức thấp nhất vào tháng 11.

These changes seem to be triggered by varying melatonin levels.
Những thay đổi này dường như được kích hoạt bởi các mức melatonin khác nhau.

E

In the laboratory, hamsters put on more weight when the nights are getting shorter and their melatonin levels are falling.
Trong phòng thí nghiệm, chuột đồng béo lên khi ban đêm trở nên ngắn hơn và mức melatonin giảm.

On the other hand, if they are given injections of melatonin, they will stop eating altogether.
Mặt khác, nếu chúng được tiêm melatonin, chúng sẽ ngừng ăn uống hoàn toàn.

It seems that time cues provided by the changing lengths of day and night trigger changes in animals' behaviour - changes that are needed to cope with the cycle of the seasons.
Có vẻ như các tín hiệu thời gian được cung cấp bằng thay đổi độ dài ngày và đêm gây nên những thay đổi trong hành vi của động vật - thay đổi cần thiết để đối phó với chu kỳ của các mùa.

People's moods too, have been shown to react to the length of the daylight hours.
Tâm trạng của con người cũng vậy, đã được chứng minh là chống lại độ dài của các giờ ban ngày.

Sceptics might say that longer exposure to sunshine puts people in a better mood because they associate it with the happy feelings of holidays and freedom from responsibility.
Những người hoài nghi có thể nói rằng tiếp xúc lâu hơn với ánh nắng mặt trời làm con người cảm thấy tâm trạng tốt hơn bởi vì họ liên tưởng nó với những cảm xúc hạnh phúc của kì nghỉ và sự thoát khỏi trách nhiệm.

However, the belief that rain and murky weather make people more unhappy is borne out by a study in Belgium, which showed that a telephone counselling service gets more telephone calls from people with suicidal feelings when it rains.
Tuy nhiên, niềm tin rằng mưa và thời tiết xấu làm cho mọi người ít hạnh phúc được điều tra bởi một nghiên cứu ở Bỉ, cho thấy một dịch vụ tư vấn qua điện thoại nhận được nhiều cú điện thoại từ những người có cảm giác tự tử khi trời mưa.

F

When there is a thunderstorm brewing, some people complain of the air being 'heavy' and of feeling irritable, moody and on edge.
Khi có một cơn mưa bão, một số người phàn nàn về không khí "nặng" và cảm thấy khó chịu, buồn rầu và nguy khốn.

They may be reacting to the fact that the air can become slightly positively charged when large thunderclouds are generating the intense electrical fields that cause lightning flashes.
Họ có thể bị phản ứng với thực tế rằng không khí có thể trở nên tích điện dương khi sấm sét lớn tạo ra các điện trường cường độ cao gây nên các tia sét.

The positive charge increases the levels of serotonin (a chemical involved in sending signals in the nervous system).
Điện tích dương làm tăng mức serotonin (một chất hóa học liên quan đến việc gửi tín hiệu vào hệ thần kinh).

High levels of serotonin in certain areas of the nervous system make people more active and reactive and, possibly, more aggressive.
Mức serotonin cao ở một số khu vực của hệ thần kinh làm cho người ta hoạt động nhiều hơn và phản ứng hơn, có thể là hung dữ hơn.

When certain winds are blowing, such as the Mistral in southern France and the Fohn in southern Germany, mood can be affected - and the number of traffic accidents rises.
Khi gió thổi mạnh, chẳng hạn như Mistral ở miền nam nước Pháp và Fohn ở miền nam nước Đức, tâm trạng có thể bị ảnh hưởng - và số vụ tai nạn giao thông tăng lên.

It may be significant that the concentration of positively charged particles is greater than normal in these winds.
Có thể đáng kể các hạt tích điện dương lớn hơn bình thường trong những cơn gió này.

In the United Kingdom, 400,000 ionizers are sold every year.
Ở Anh, có khoảng 400,000 máy lọc không khí được bán hàng năm.

These small machines raise the number of negative ions in the air in a room.
Những máy móc nhỏ này làm tăng số ion âm trong không khí trong phòng.

Many people claim they feel better in negatively charged air.
Nhiều người cho rằng họ cảm thấy tốt hơn trong không khí tích điện âm.


(Dịch bởi Thơ Đỗ)
VIE
View Question


abc