Cambridge IELTS 06

Greying population stays in the pink

Elderly people are growing healthier, happier and more independent, say American scientists. The results of a 14-year study to be announced later this month reveal that the diseases associated with old age are afflicting fewer and fewer people and when they do strike, it is much later in life.
Sep 26,2017
. Dân cư già vẫn còn rất khỏe mạnh

A

Elderly people are growing healthier, happier and more independent, say American scientists.
Các nhà khoa học Mỹ nói rằng những người cao tuổi ngày càng khỏe mạnh, hạnh phúc và độc lập hơn.

The results of a 14-year study to be announced later this month reveal that the diseases associated with old age are afflicting fewer and fewer people and when they do strike, it is much later in life.
Kết quả của một nghiên cứu trong 14 năm sẽ được công bố vào cuối tháng này cho thấy các bệnh liên quan đến tuổi già đang ngày càng tác động tới ít người hơn và khi chúng tấn công, thì vào giai đoạn rất muộn trong cuộc đời.

B

In the last 14 years, the National Long-term Health Care Survey has gathered data on the health and lifestyles of more than 20,000 men and women over 65.
Trong 14 năm qua, cuộc Khảo sát Chăm sóc Sức khoẻ lâu dài Quốc gia đã thu thập dữ liệu về sức khỏe và lối sống của hơn 20,000 đàn ông và phụ nữ trên 65 tuổi.

Researchers, now analysing the results of data gathered in 1994, say arthritis, high blood pressure and circulation problems - the major medical complaints in this age group - are troubling a smaller proportion every year.
Các nhà nghiên cứu, hiện đang phân tích các kết quả thu thập được năm 1994, nói rằng chứng viêm khớp, huyết áp cao và các vấn đề lưu thông - các bệnh lý chính trong nhóm tuổi này - đang làm phiền một tỷ lệ nhỏ hơn mỗi năm.

And the data confirms that the rate at which these diseases are declining continues to accelerate.
Và dữ liệu khẳng định rằng tỷ lệ các bệnh đang giảm này tiếp tục tăng tốc.

Other diseases of old age - dementia, stroke, arteriosclerosis and emphysema - are also troubling fewer and fewer people.
Các bệnh khác của tuổi già như chứng mất trí, đột quỵ, xơ vữa động mạch và bệnh phổi - từng gây phiền nhiều người cũng ngày càng ít hơn.

C

'It really raises the question of what should be considered normal ageing,' says Kenneth Manton, a demographer from Duke University in North Carolina.
Kenneth Manton, một nhà nhân khẩu học từ Đại học Duke ở Bắc Carolina, nói: “Thực sự đặt ra một câu hỏi về những gì nên được xem xét là sự lão hoá bình thường.

He says the problems doctors accepted as normal in a 65-year-old in 1982 are often not appearing until people are 70 or 75.
Ông nói rằng những vấn đề mà các bác sĩ chấp nhận như bình thường ở một người 65 tuổi vào năm 1982 thường không xuất hiện cho đến khi con người 70 hoặc 75 tuổi.

D

Clearly, certain diseases are beating a retreat in the face of medical advances.
Rõ ràng, một số bệnh có xu hướng thu hẹp khi đối mặt với những tiến bộ y học.

But there may be other contributing factors.
Nhưng có thể còn có những yếu tố góp phần khác.

Improvements in childhood nutrition in the first quarter of the twentieth century, for example, gave today's elderly people a better start in life than their predecessors.
Ví dụ, cải thiện về dinh dưỡng trẻ em trong hai mươi năm năm đầu của thế kỷ XX, mang tới cho những người cao tuổi ngày nay có một khởi đầu tốt hơn trong cuộc đời hơn so với những thế hệ trước đó.

E

On the downside, the data also reveals failures in public health that have caused surges in some illnesses.
Về nhược điểm, dữ liệu cũng cho thấy những thất bại trong y tế công cộng đã gây ra một số bệnh nặng.

An increase in some cancers and bronchitis may reflect changing smoking habits and poorer air quality, say the researchers.
Các nhà nghiên cứu nói rằng sự gia tăng một số bệnh ung thư và viêm phế quản có thể phản ánh những thói quen hút thuốc và chất lượng không khí kém hơn.

'These may be subtle influences,' says Manton, 'but our subjects have been exposed to worse and worse pollution for over 60 years.
Manton nói, "Đây có thể là những ảnh hưởng khó thấy", nhưng các đối tượng của chúng tôi đã bị ô nhiễm nặng nề và tồi tệ hơn trong hơn 60 năm.

It's not surprising we see some effect.
Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thấy một số hiệu ứng.

F

' One interesting correlation Manton uncovered is that better-educated people are likely to live longer.
Một mối tương quan thú vị mà Manton phát hiện là những người có trình độ học vấn cao hơn sẽ sống lâu hơn.

For example, 65-year-old women with fewer than eight years of schooling are expected, on average, to live to 82.
Ví dụ, những phụ nữ 65 tuổi có dưới 8 năm đi học dự kiến ​​sẽ sống trung bình đến 82 tuổi.

Those who continued their education live an extra seven years.
Những người mà tiếp tục học sẽ sống thêm 7 năm nữa.

Although some of this can be attributed to a higher income, Manton believes it is mainly because educated people seek more medical attention.
Mặc dù một số điều này có thể do thu nhập cao hơn, nhưng Manton tin rằng điều này chủ yếu là do những người có học vấn tìm kiếm sự chăm sóc y tế nhiều hơn.

G

The survey also assessed how independent people over 65 were, and again found a striking trend.
Cuộc khảo sát cũng đánh giá mức độ độc lập của người trên 65 tuổi, và lại có xu hướng nổi bật.

Almost 80% of those in the 1994 survey could complete everyday activities ranging from eating and dressing unaided to complex tasks such as cooking and managing their finances.
Gần 80% số người trong cuộc điều tra năm 1994 có thể hoàn thành các hoạt động hàng ngày từ ăn uống và mặc quần áo cho những công việc phức tạp như nấu ăn và quản lý tài chính của họ.

That represents a significant drop in the number of disabled old people in the population.
Điều đó thể hiện sự sụt giảm đáng kể về số người già khuyết tật trong dân số.

If the trends apparent in the United States 14 years ago had continued, researchers calculate there would be an additional one million disabled elderly people in today's population.
Nếu những xu hướng rõ ràng ở Hoa Kỳ cách đây 14 năm vẫn tiếp tục, các nhà nghiên cứu tính toán sẽ có thêm một triệu người già tàn tật trong dân số ngày nay.

According to Manton, slowing the trend has saved the United States government's Medicare system more than $200 billion, suggesting that the greying of America's population may prove less of a financial burden than expected.
Theo Manton, làm chậm lại xu hướng này đã tiết kiệm cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của chính phủ Mỹ lên tới hơn 200 tỷ USD, cho thấy rằng sự già đi của dân số Hoa Kỳ có thể giảm gánh nặng tài chính hơn dự kiến.

H

The increasing self-reliance of many elderly people is probably linked to a massive increase in the use of simple home medical aids.
Sự tự tin ngày càng tăng của nhiều người cao tuổi có lẽ liên quan đến sự gia tăng lớn trong việc sử dụng các dụng cụ y tế gia đình đơn giản.

For instance, the use of raised toilet seats has more than doubled since the start of the study, and the use of bath seats has grown by more than 50%.
Ví dụ, việc sử dụng ghế nhà vệ sinh tăng đã tăng gấp đôi kể từ khi bắt đầu nghiên cứu, và việc sử dụng ghế tắm đã tăng hơn 50%.

These developments also bring some health benefits, according to a report from the MacArthur Foundation's research group on successful ageing.
Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu MacArthur Foundation về lão hóa, những phát triển này cũng mang lại một số lợi ích về sức khoẻ.

The group found that those elderly people who were able to retain a sense of independence were more likely to stay healthy in old age.
Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng những người cao tuổi có khả năng duy trì sự độc lập thường có xu hướng khỏe mạnh hơn ở tuổi già.

I

Maintaining a level of daily physical activity may help mental functioning, says Carl Cotman, a neuroscientist at the University of California at Irvine.
Carl Cotman, một nhà thần kinh học ở trường Đại học California tại Irvine, cho biết: Duy trì mức độ hoạt động thể chất hàng ngày có thể trợ giúp hoạt động tinh thần.

He found that rats that exercise on a treadmill have raised levels of brain-derived neurotrophic factor coursing through their brains.
Ông phát hiện ra những con chuột tập thể dục trên máy chạy bộ đã sinh ra các mức của yếu tố thần kinh bắt nguồn từ não chảy đi não chúng.

Cotman believes this hormone, which keeps neurons functioning, may prevent the brains of active humans from deteriorating.
Cotman tin rằng hoóc môn này, giữ chức năng của nơ-ron, có thể ngăn không cho não bộ hoạt động của con người suy giảm.

J

As part of the same study, Teresa Seeman, a social epidemiologist at the University of Southern California in Los Angeles, found a connection between self-esteem and stress in people over 70.
Trong một nghiên cứu tương tự, Teresa Seeman, một nhà dịch tễ học xã hội tại Đại học Nam California ở Los Angeles, đã tìm ra mối liên quan giữa lòng tự trọng và sự căng thẳng ở người trên 70 tuổi.

In laboratory simulations of challenging activities such as driving, those who felt in control of their lives pumped out lower levels of stress hormones such as cortisol.
Trong các mô phỏng thí nghiệm về các hoạt động đầy thách thức như lái xe, những lái xe mà cảm thấy kiểm soát tốt cuộc sống của họ thì sinh ra các hormone căng thẳng thấp như cortisol.

Chronically high levels of these hormones have been linked to heart disease.
Hàm lượng hoocmon cao này có liên quan đến bệnh tim.

K

But independence can have drawbacks.
Nhưng sự độc lập có thể có những hạn chế.

Seeman found that elderly people who felt emotionally isolated maintained higher levels of stress hormones even when asleep.
Seeman phát hiện ra rằng những người cao tuổi cảm thấy cô lập về tình cảm đã duy trì mức hormone căng thẳng cao hơn ngay cả khi ngủ.

The research suggests that older people fare best when they feel independent but know they can get help when they need it.
Nghiên cứu đề xuất rằng những người lớn tuổi sẽ tốt nhất khi họ cảm thấy tự lập nhưng biết họ có thể nhận sự trợ giúp khi cần.

L

'Like much research into ageing, these results support common sense,' says Seeman.
"Cũng như nhiều nghiên cứu về lão hóa, những kết quả này ủng hộ ý thức chung", Seeman nói.

They also show that we may be underestimating the impact of these simple factors.
Chúng cũng chỉ ra rằng chúng ta có thể xem thường tác động của những yếu tố đơn giản này.

'The sort of thing that your grandmother always told you turns out to be right on target,' she says.
'Những thứ mà bà bạn luôn nói với bạn hóa ra là đúng", cô nói.
VIE
View Question


abc