Cambridge IELTS 04

Alternative Medicine in Australia

The first students to study alternative medicine at university level in Australia began their four-year, full-time course at the University of Technology, Sydney, in early 1994. Their course covered, among other therapies, acupuncture.
Sep 24,2017
. Những liệu pháp thay thế thuốc ở Úc

A

The first students to study alternative medicine at university level in Australia began their four-year, full-time course at the University of Technology, Sydney, in early 1994.
Sinh viên đầu tiên theo học y học thay thế ở bậc đại học tại Úc đã bắt đầu khóa học 4 năm, toàn thời gian tại Đại học Công nghệ, Sydney vào đầu năm 1994.

Their course covered, among other therapies, acupuncture.
Khóa học của họ bao gồm châm cứu và các liệu pháp khác.

The theory they learnt is based on the traditional Chinese explanation of this ancient healing art: that it can regulate the flow of‘Qi’ or energy through pathways in the body.
Lý thuyết mà họ học được dựa trên lời giải thích của Trung Quốc truyền thống về nghệ thuật chữa bệnh cổ đại này: nó có thể điều chỉnh dòng chảy của 'Qi' hoặc năng lượng thông qua các con đường trong cơ thể.

This course reflects how far some alternative therapies have come in their struggle for acceptance by the medical establishment.
Khóa học này phản ánh một số phương pháp điều trị thay thế đã được tiến hành xa như thế nào trong cuộc đấu tranh cho sự chấp nhận bởi việc thành lập trường y.

B

Australia has been unusual in the Western world in having a very conservative attitude to natural or alternative therapies, according to Dr Paul Laver, a lecturer in Public Health at the University of Sydney.
Theo giáo sư Paul Laver, giảng viên về YTCC tại Đại học Sydney, Australia đã rất đáng chú ý ở phương Tây về thái độ rất bảo thủ đối với các liệu pháp tự nhiên hoặc thay thế.

‘We’ve had a tradition of doctors being fairly powerful and I guess they are pretty loath to allow any pretenders to their position to come into it.
"Chúng tôi đã có truyền thống về các bác sĩ khá mạnh và tôi cho rằng họ khá miễn cưỡng để cho phép bất kỳ người đòi hỏi không chính đáng nào có khả năng tham gia vào nó.

’ In many other industrialised countries, orthodox and alternative medicine have worked ‘hand in glove’ for years.
" Ở nhiều nước công nghiệp hóa khác, thuốc chính thống và thuốc thay thế đã làm "cộng tác" trong nhiều năm.

In Europe, only orthodox doctors can prescribe herbal medicine.
Ở Châu u, chỉ có bác sĩ chính thống mới có thể kê toa thuốc thảo dược.

In Germany, plant remedies account for 10% of the national turnover of pharmaceuticals.
Tại Đức, các biện pháp khắc phục cây trồng chiếm 10% tổng doanh thu dược phẩm quốc gia.

Americans made more visits to alternative therapists than to orthodox doctors in 1990, and each year they spend about $USi2 billion on therapies that have not been scientifically tested.
Người Mỹ đã thăm nhiều bác sĩ trị liệu thay thế hơn các bác sĩ chính thống vào năm 1990, và mỗi năm họ chi tiêu khoảng 2 tỷ đô la Mỹ cho các liệu pháp chưa được kiểm tra khoa học.

C

Disenchantment with orthodox medicine has seen the popularity of alternative therapies in Australia climb steadily during the past 20 years.
Sự tan vỡ ảo tưởng với thuốc chính thống đã chứng kiến sự phổ biến của các liệu pháp thay thế ở Úc tăng lên một cách đều đặn trong suốt 20 năm qua.

In a 1983 national health survey, 1,9% of people said they had contacted a chiropractor, naturopath, osteopath, acupuncturist or herbalist in the two weeks prior to the survey.
Trong một cuộc điều tra y tế quốc gia năm 1983, 1,9% người cho biết họ đã liên lạc với một bác sĩ nắn xương, naturopath, nha sĩ, bác sĩ châm cứu hay nhà thảo mộc trong hai tuần trước cuộc khảo sát.

By 1990, this figure had risen to 2,6% of the population.
Đến năm 1990, con số này đã tăng lên 2,6% dân số.

The 550,000 consultations with alternative therapists reported in the 1990 survey represented about an eighth of the total number of consultations with medically qualified personnel covered by the survey, according to Dr Laver and colleagues writing in the Australian Journal of Public Health in 1993.
Tiến sĩ Laver và các cộng sự viết trong Tạp chí Y tế Công cộng của Úc năm 1993 cho biết 550,000 cuộc tư vấn với các nhà trị liệu thay thế đã báo cáo trong cuộc điều tra năm 1990 cho thấy khoảng một phần tám trong số các cuộc tham vấn với các nhân viên có trình độ chuyên môn về y khoa được điều tra.

‘A better educated and less accepting public has become disillusioned with the experts in general, and increasingly sceptical about science and empirically based knowledge,’ they said.
Việc giáo dục tốt hơn và ít chấp nhận của công cộng đã trở nên tan vỡ ảo tưởng với các chuyên gia nói chung, và ngày càng hoài nghi về khoa học và kiến thức dựa trên thực nghiệm ", họ nói.

‘The high standing of professionals, including doctors, has been eroded as a consequence.
"Do đó việc đứng ở vị trí các chuyên gia, bao gồm các bác sĩ, đã bị ăn mòn.

D

’ Rather than resisting or criticising this trend, increasing numbers of Australian doctors, particularly younger ones, are forming group practices with alternative therapists ortaking courses themselves, particularly in acupuncture and herbalism.
" Thay vì chống lại hoặc chỉ trích xu hướng này, ngày càng có nhiều bác sĩ Úc, đặc biệt là những người trẻ hơn, đang hình thành các nhóm thực hành với các nhà trị liệu thay thế hoặc tham gia các khóa học, đặc biệt là trong châm cứu và thảo dược.

Part of the incentive was financial, Dr Laver said.
Tiến sĩ Laver cho biết một phần khuyến khích là tài chính.

‘The bottom line is that most general practitioners are business people.
'Điểm mấu chốt là hầu hết các bác sĩ đa khoa đều là những người kinh doanh.

If they see potential clientele going elsewhere, they might want to be able to offer a similar service.
Nếu họ nhìn thấy các khách hàng tiềm năng đi nơi khác, họ có thể muốn cung cấp một dịch vụ tương tự.

E

’ In 1993, Dr Laver and his colleagues published a survey of 289 Sydney people who attended eight alternative therapists’ practices in Sydney.
" Năm 1993, Tiến sĩ Laver và cộng sự của ông đã công bố một cuộc khảo sát về 289 người ở Sydney tham dự tám hoạt động của các nhà trị liệu thay thế ở Sydney.

These practices offered a wide range of alternative therapies from 25 therapists.
Những phương pháp này cung cấp một loạt các liệu pháp thay thế từ 25 liệu pháp trị liệu.

Those surveyed had experienced chronic illnesses, for which orthodox medicine had been able to provide little relief.
Những người được điều tra đã trải qua các bệnh mãn tính, mà thuốc chính thống đã có thể cung cấp ít cứu trợ.

They commented that they liked the holistic approach of their alternative therapists and the friendly, concerned and detailed attention they had received.
Họ nhận xét rằng họ thích cách tiếp cận toàn diện của các nhà trị liệu thay thế của họ và sự quan tâm thân thiện, quan tâm và chi tiết mà họ nhận được.

The cold, impersonal manner of orthodox doctors featured in the survey.
Các bác sĩ chính thống lạnh lẽo mang tính cá nhân đặc trưng trong cuộc khảo sát.

An increasing exodus from their clinics, coupled with this and a number of other relevant surveys carried out in Australia, all pointing to orthodox doctors’ inadequacies, have led mainstream doctors themselves to begin to admit they could learn from the personal style of alternative therapists.
Một cuộc di cư ngày càng gia tăng từ các phòng khám của họ, cùng với điều tra này và một số cuộc khảo sát liên quan khác được thực hiện ở Úc, tất cả chỉ ra những bất cập của các bác sỹ chính thống, đã khiến các bác sỹ chính thống bắt đầu thừa nhận rằng họ có thể học được từ phong cách cá nhân của các nhà trị liệu thay thế.

Dr Patrick Store, President of the Royal College of General Practitioners, concurs that orthodox doctors could learn a lot about bedside manner and advising patients on preventative health from alternative therapists.
Tiến sĩ Patrick Store, Chủ tịch của Đại học Hoàng gia Pháp Luân Công, đồng tình rằng các bác sĩ chính thống có thể học hỏi rất nhiều về cách ngủ và khuyên bệnh nhân về sức khoẻ dự phòng từ các nhà trị liệu thay thế.

F

According to the Australian Journal of Public Health, 18% of patients visiting alternative therapists do so because they suffer from musculo-skeletal complaints; 12% suffer from digestive problems, which is only 1% more than those suffering from emotional problems.
Theo Australian Journal of Public Health, 18% bệnh nhân đến các nhà trị liệu thay thế làm như vậy vì họ bị tổn thươn từ các chứng bệnh cơ xương; 12% bị các vấn đề về tiêu hóa, chỉ cao hơn 1% so với những người có vấn đề về tình cảm.

Those suffering from respiratory complaints represent 7% of their patients, and Candida sufferers represent an equal percentage.
Những người bị các khiếu nại hô hấp đại diện cho 7% bệnh nhân của họ, và Candida sufferers đại diện cho một tỷ lệ phần trăm bằng nhau.

Headache sufferers and those complaining of general ill health represent 6% and 5% of patients respectively, and a further 4% see therapists for general health maintenance.
Những người đau đầu và những người phàn nàn về tình trạng sức khoẻ chung là 6% và 5% bệnh nhân, và 4% nữa là các nhà trị liệu để duy trì sức khoẻ nói chung.

G

The survey suggested that complementary medicine is probably a better term than alternative medicine.
Cuộc khảo sát cho thấy thuốc bổ sung có lẽ là một thuật ngữ tốt hơn thuốc thay thế.

Alternative medicine appears to be an adjunct, sought in times of disenchantment when conventional medicine seems not to offer the answer.
Y học thay thế có vẻ như là một vật phụ thêm vào, được tìm kiếm trong thời kỳ tỉnh ngộ khi thuốc thông thường dường như không cung cấp đủ câu trả lời.
VIE
View Question


abc