Speaking IELTS part 2 & 3

Describe a competition (talent show…) you want to take part in

You should say: 

 

-     What the competition is  

-     How you knew it 

-     What you need to prepare for it  

-     And explain why you want to attend it

Jan 01,2019
.

I’m  going  to  talk  about  a  competition  that  I’m  really  deep  into  and  I  hope  I  would  have  a

chance to participate in. 

 

It is the swimming test that happens every year in the local area where I’m living now. In that day, everyone comes to the sport centre to watch and cheer the participants up. To my knowledge, basically, swimming is just combination of your leg and arm motions and the natural floatation of the body and everyone who joins this competition always have a crack at practicing. Last year, a legendary athlete named Hung Cuong broke the old  record of Backstroke and Breaststroke and set his new own record, so his name was written into the Local Swimming record books.

 

This competition is an ideal event for me to desire to join. Firstly, it helps me get into shape and build endurance because it provides an all-over body workout, as nearly all of my muscles are used during swimming. I would feel as fit as a fiddle after practicing this sport. Secondly, I would have chance to establish my social relationship with anybody who have the same taste in sport like me. We would be in touch periodically to exchange our experience and skills because we can see eye to eye easier.

 

All in all, I would try my best to take part in this interesting competition in the future.

 Dịch:

 

Tôi sẽ nói về một cuộc thi mà tôi thực sự thích và tôi hy vọng sẽ có cơ hội để tham gia.

 

Đó là một cuộc thi bơi được tổ chức hàng năm trong khu vực địa phương nơi tôi đang sống. vào ngày này, tất cả mọi người đều đến trung tâm thể thao để xem và cổ vũ cho những người tham gia. Theo như hiểu biết của tôi, về cơ bản thì bơi lội chỉ là sự kết hợp giữa những chuyển động của tay và chân cũng như sự nổi tự nhiên của cơ thể, và hiển nhiên là tất cả mọi người tham gia cuộc thi này đều luôn phải nỗ lực tập luyện. Năm ngoái, một vận động viên huyền thoại tên là Hùng Cường đã phá vỡ kỷ lục cũ của bộ môn bơi ngửa và bơi ếch, thiết lập kỷ lục cá nhân mới, và vì thế tên của anh ấy được viết vào cuốn sách kỷ lục của bộ môn bơi lội ở địa phương.

 

Cuộc thi này là một sự kiện lý tưởng để tôi khao khát được tham gia. Đầu tiên, nó giúp tôi giữ sức khỏe và tăng sự dẻo dai bởi nó làm cho cả cơ thể của tôi được hoạt động, bởi hầu hết tất cả các cơ bắp của tôi được sử dụng trong khi bơi. Thêm vào đó, tôi muốn có một cơ hội để mở rộng mối quan hệ xã hội của mình với những người có cùng gu thể thao giống như tôi. Chúng tôi có thể giữ liên lạc định kỳ để trao đổi kinh nghiệm cũng như các kỹ năng bởi chúng tôi hiểu nhau dễ dàng hơn.

 

Tóm lại, tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể được tham dự vào cuộc thi thú vị này trong tương

lai.

 

 


 

PART 3:

 

1.   Why do you think some school teachers use competitionsas class activities?

 

I think teachers use competitions to motivate the children in their classes. I'm sure that teachers try all kinds of activities to engage their pupils, and competitions might be one of the best ways to keep children interested or get them excited. Children love winning things.

 

Dịch:

 

Tôi nghĩ các giáo viên sử dụng các cuộc thi để khuyến khích trẻ em trong lớp học của họ. Tôi chắc chắn rằng các giáo viên thử tất cả các hoạt động để thu hút học sinh của họ, và các cuộc thi có thể là một trong những cách tốt nhất để giữ trẻ hứng thú hoặc làm cho chúng phấn khích. Trẻ em thích chiến thắng mọi thứ.

 

2.   Is it a good thing to give prizes to children who do well at school? Why?

 

It might be a good idea to encourage children to do well in games or sports, but I don't think we should give children prizes for their academic work. Children need to learn that the reason for studying is to learn useful things that will help them in their lives. I don't approve the idea of children thinking that they will only work hard if there is a prize, which can result in spoilt students.

 

Dịch:

 

Đó có thể là một ý tưởng tốt để khuyến khích trẻ em làm tốt trong các trò chơi hoặc thể thao, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta nên cho trẻ em giải thưởng cho công việc học tập của chúng. Trẻ em cần phải biết rằng lý do học tập là học những thứ hữu ích sẽ giúp chúng trong  cuộc  sống  của  chúng.  Tôi  không  ủng  hộ  ý  tưởng  trẻ  em  nghĩ  rằng  chúng  sẽ  chỉ  học

hành chăm chỉ nếu có một giải thưởng, điều này có thể dẫn đến những học sinh hư hỏng.

 

 

3.   Would  you  say  that  schools  for  young  children  have  become  more  or  less

competitive since you were that age? Why?

 

I'd say that they have become more competitive since I was young. Children now have to take exams from a much younger age, so I think there is more of a focus on doing well in tests. Parents also seem to be getting more competitive; I think that many parents push their children to do extra homework rather than letting them play with friends.

 

 

 

Dịch:

 

Tôi muốn nói rằng chúng đã trở nên cạnh tranh hơn khi tôi còn nhỏ. Bây giờ trẻ em phải làm những bài kiểm tra từ khi còn bé, vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tập trung nhiều hơn vào việc làm tốt trong các bài kiểm tra. Cha mẹ cũng dường như đang trở nên cạnh tranh hơn; Tôi nghĩ rằng nhiều bậc cha mẹ ép con cái của họ làm thêm bài tập về nhà thay vì để chúng chơi

với bạn bè.

VIE

abc